Statut

Statut Stowarzyszenia
KITEBOARDING BEKITE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kiteboarding beKite, w dalszych postanowieniach statutu nazywane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej beKite.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Łeba – Nowęcin.
Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łeba i gminy Wicko.
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie może działać na terenie innych krajów, z poszanowaniem miejscowego prawa.

§3
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§4
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

§5
Nie wyklucza się możliwości zatrudnienia przez Stowarzyszenie do prowadzenia jego spraw osób, w tym przede wszystkim członków Stowarzyszenia na zasadach odpłatności. Niniejsze wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§6
Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zawierających nazwę stowarzyszenia na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
Godłem stowarzyszenia jest napis na białym tle składający się z dwóch członów czarny pisany małymi literami „be” i drugi czerwony „Kite”.

Rozdział II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportów wodnych, w tym:
popularyzacja i propagowanie Kiteboardingu ,
poszerzanie świadomości, wiedzy merytorycznej, oraz podnoszenie poziomu fizycznego wśród osób zainteresowanych aktywnością fizyczną;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportów wodnych;
niesienie pomocy potrzebującym, pomoc lokalnej społeczności.

§8
Celem działania Stowarzyszenia jest realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportów wodnych, a w szczególności:
organizację, popularyzację i rozwój sportu kiteboardingowego w Polsce z poszanowaniem zasad bezpieczestwa.
podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju różnych form sportu wodnego,
kultywowanie oraz wzbogacanie, w ramach swojej działalności wartościowych tradycji kiteboardingowych, w szczególności w szeregach członków Stowarzyszenia,
rozwój sportu wodnego Stand up Paddle (SUP),
praca z młodzieżą,
rozwój ekologicznych sportów wodnych na terenie plaży w Łebie oraz jeziora Łebskiego
dbanie o porzadek w miejscach uprawiania sportu
ustalania grafiku imprez kiteboardingowych,
ocena przeprowadzonych zawodów kiteboardingowych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – PRAWA I OBOWIĄZKI

§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10
Stowarzyszenie posiada członków:
Zwyczajnych,
Wspierających,
Honorowych.

§11
Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec .
Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnej, a ponadto małoletni powyżej lat 16 po uzyskaniu pisemnej zgody prawnego opiekuna, mogą być członkami zwyczajnymi z czynnym i biernym prawem wyborczym, przy czym skład władz muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby małoletnie poniżej lat 16, po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego, może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działają poprzez swoich przedstawicieli.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebrane Członków na wniosek Zarządu.

§12
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:
złoży deklarację członkowską w formie pisemnej,
zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia,
uiści składkę członkowską.

§13
Członek zwyczajny ma prawo:
brać czynny i bierny udział w wyborach władz stowarzyszenia,
uczestniczyć w zebraniach stowarzyszenia,
zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia,
poddawać ocenie działalność stowarzyszenia,
reprezentować stowarzyszenie na imprezach sportowych,
występować jako członek stowarzyszenia, wliczając w to wykorzystanie nazwy i logo stowarzyszenia.

§14
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
branie czynnego udziału w działalności stowarzyszenia,
przestrzeganie postanowień statutu i uchwał stowarzyszenia,
regularnie i terminowe opłacanie składek członkowskich,
dbanie o dobre imię stowarzyszenia.

§15
Członkiem wspierającym i/ lub honorowym może być osoba fizyczna bądź prawna, która popiera cele statutowe stowarzyszenia i zostanie zatwierdzona przez zarząd oraz zadeklaruje wsparcie merytoryczne i/lub materialne dla stowarzyszenia.

§16
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy członek wspierający/honorowy jest równocześnie członkiem zwyczajnym.

§17
Członek wspierający i honorowy ma prawo:
uczestniczyć w zebraniach stowarzyszenia jako głos doradczy.
zgłaszać wnioski i propozycje wobec władz stowarzyszenia,
reprezentować stowarzyszenie na imprezach sportowych,
używania i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
korzystać z innych uprawnień określonych przez zarząd stowarzyszenia

§18
Do obowiązków członka wspierającego należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy na rzecz stowarzyszenia.

§19
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§20
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
śmierci,
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
złożenia Zarządowi Stowarzyszenia wypowiedzenia w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem,
wykluczenia
2. Wykluczenie następuje w drodze uchwały podejmowanej przez Zarząd Stowarzyszenia w następujących wypadkach :
nieprzestrzegania postanowień statutu i/lub uchwał;
działania na szkodę stowarzyszenia;
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
3. Uchwała o wykluczeniu ze Stowarzyszenia  jest doręczana zainteresowanemu w formie papierowej bądź elektronicznej . Wykluczonemu przysługuje prawo odwołanie się od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały . Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§21
Władzami stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków;
Zarząd Stowarzyszenia;
Komisja Rewizyjna.

§22
Najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest Walne Zgromadzenie Członków.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd ma obowiązek ogłosić oraz przesłać członkom Stowarzyszenia informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia z przynajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

§23
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie statutu oraz zmian w statucie,
podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia,
2. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
ustalanie wysokości i trybu płacenia składki członkowskiej,
uchwalanie regulaminów dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie absolutorium dla Zarządu.

§24
Walne Zgromadzenie może być:
sprawozdawczo-wyborcze
nadzwyczajne

§25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na wniosek przynajmniej ⅓ liczby członków uprawnionych do głosowania,
w innych sytuacjach przewidzianych Statutem.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno obradować nad sprawami z powodu, których zostało zwołane i odbyć się w ciągu 21 dni od złożenia pisemnego wniosku o zwołaniu na ręce Zarządu.
3. Zarząd powinien niezwłocznie przekazać informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkim członkom stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie obraduje wg ustalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.
5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany spośród obecnych na zebraniu. Do spisania protokołu zebrani wybierają protokolanta.

§26
Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się nie rzadziej, niż raz do roku.

§27
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, niezależnie od ilości obecnych, o ile brak innych postanowień w statucie.

§28
Zarząd Stowarzyszenia jest wykonawczą władzą stowarzyszenia i kieruje jego działalnością.
W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się w na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym w czwartym roku urzędowania Zarządu .
Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym w głosowaniu jawnym w kadencji 4-letniej.
Zarząd pracuje w zgodzie ze statutem i uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie.

§29
Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesów , skarbnika oraz sekretarza.

§30
Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie stowarzyszenia oraz działanie w jego imieniu na zewnątrz,
zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
ustalanie okresowych planów działalności,
przyjmowanie i wykluczanie członków,
inne sprawy wynikające z bieżącej działalności stowarzyszenia

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, decydujący jest głos prezesa.

§31
W przypadku rezygnacji któregoś członka Zarządu z pełnionej funkcji, zarząd ma prawo zaproponować Walnemu Zgromadzeniu uczestnictwo w Zarządzie innego wybranego przez Zarząd członka stowarzyszenia. Wybór ten należy zatwierdzić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§32
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna jest odrębna od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

§33
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
Członkowie Komisji wybierani są na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym w głosowaniu jawnym w kadencji rocznej.
Komisja pracuje w zgodzie ze statutem i uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie.

§34
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§35
Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

§36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia,
ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
wnioskowanie o odwołanie Zarządu Stowarzyszenia lub poszczególnych jego członków,
kontrola opłacania składek członkowskich,
prawo żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
prawo żądania od członków Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
wydawanie zaleceń pokontrolnych,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
składanie raportu ze swojej pracy na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym,
składanie wniosku o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu,
wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.

§37
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§38
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§39
Majątek stowarzyszenia mogą stanowić:
nieruchomości,
ruchomości,
fundusze i środki pieniężne.

§40
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki,
środki pochodzące z ofiarności publicznej,
dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

§41
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy 3 członków Zarządu , w tym Prezesa lub Viceprezesa .

§42
Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§43
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd

Rozdział VI
REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ

§44
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, również w sprawach majątkowych, uprawnionych jest 3 członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem, że jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.

Rozdział VII
UCHWALENIE I ZMIANY STATUTU

§45
Uchwalenie statutu lub jego zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu .
Uchwalenie statutu lub jego zmiana mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków określonego w § 25 ust.1 należy załączyć projekt stosownych uchwał oraz dokumentów.

Rozdział VIII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§46
Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia może podjąć tylko Walne Zgromadzenie, większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy upoważnionych do głosowania.
Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział IX
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI

§47
Podstawą prawną działania Stowarzyszenia są w szczególności:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt. 3 i art. 45 ;
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 4
Ustawa z dnia z dnia 29 września 1994 r..o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. Zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz
Inne akty prawa krajowego oraz europejskiego.

Ładowanie